Welkom in,

              www.koninginnlwatismensenrechten.com

                    Aan de Staatshoofd van het verdeelde

                      Koninkrijk der Nederlanden

                               Koningin Beatrix

               

 

 

Tekstvak: Ik
, slachtoffer van misdaden tegen 
menselijkheid, gepleegd door de regering van eilandgebied Aruba Status Aparte onder auspiciën van het Koninkrijk Der Nederlanden richt me tot U voor de vierde maal, door middel van deze website www.koninginnlwatismensenrechten.com

Vanaf 1999 ben ik bezig om voor een zogenaamde onafhankelijke onpartijdig rechtelijke instantie binnen het Koninkrijk om mijn bezwaren uit een te zetten. Ik heb getracht om de misdadige handelingen van de Caraïbische- en Europese Nederlandse autoriteiten, gericht tegen de fundamentele Mensenrechten, aan de dag licht te brengen. 

Zeventig brieven heb ik verstuurd naar verschillen instanties binnen het verdeelde Koninkrijk echter tot op heden zonder geen enkele resultaat. 

Ik ben dan ook heilig ervan overtuigd dat de Justitiële instanties geen enkele moeite willen nemen om mijn grieven tot aan de bodem uit te zoeken. Al het onrecht wat mij tot op heden is aangedaan is het gevolg van het simpele feit dat ik de wettelijke mogelijkheden heb benut door klachten in te dienen tegen:

•   de super officier van justitie, mr. Elivia Elvira Lugo, de Procureur Generaal, de     woordvoerder van de OM, de voorzitter van de commissie van toezicht in KIA, 
    tevens waarnemend Procureur Generaal 
•   het politie bureau te Sint Nicolaas, wachtcommandant genaamd Rodel Juan de Dios Poulina en collega’s. 

Op basis van het bovenstaande moet worden vastgesteld dat het Koninkrijk Der Nederlanden , c.q. de regeringen binnen het Koninkrijk Der Nederlanden mensenrechten schendt c.q.schenden en er alle belang bij heeft c.q.hebben dat handelingen die het daglicht niet kunnen verdragen niet boven water komen. Om die reden heb ik besloten om mij rechtstreeks tot U als staatshoofd middels deze website te richten zodat deze praktijken beëindigd kunnen worden en het recht kan geschieden. 

Immers, schendingen van mensenrechten worden binnen het Koninkrijk Der Nederlanden , oogluikend toegestaan terwijl niemand hier verantwoordelijkheid voor wil nemen. Ik had geen andere keuze dan me via deze wetsite tot u te richten om gehoor te krijgen voor mijn rechten als mens. Als u dat doet, bent u echt zonen van uw hemelse Vader. Want Hij geeft het licht van de zon aan goede en aan slechte mensen. Hij laat het regenen voor schuldigen en onschuldigen. Mattheüs 5:45 Godswoord

Ik vraag u nu niet om hulp, maar wel mag ik van u verwachten dat u uw plichten als staatshoofd nakomt. Dit om een einde te maken aan de schendingen van mensenrechten binnen het Koninkrijk Der Nederlanden , zodat gerechtigdheid kan zegevieren. In het genoemde Koninkrijk is het zo normaal geworden dat mensenrechten worden geschonden dat ik niet meer weet wat mensenrechten precies zijn. Ook weet ik niet tot wanneer de regeringen van het verdeelde Koninkrijk Der Nederlanden deze schending oogluikend zal toestaan. Om die reden is voor mij onduidelijk wat voor soort justitie er in uw verdeelde Koninkrijk wordt gepraktiseerd.

Ik
, slachtoffer van misdaden tegen menselijkheid, gepleegd door de regering van eilandgebied Aruba Status Aparte onder auspiciën van het Koninkrijk Der Nederlanden. 

Gelet op de volgende gebeurtenissen vind ik het niet meer dan normaal dat U acties onderneemt tegen de schendingen van mensenrechten die binnen uw Koninkrijk plaatsvinden.

1)                                                                     
Uw recente staatsbezoek aan Argentinië op 30 maart jl. waarbij U een speciale agenda had voor de door het regime van Jorge Videla gepleegde schendingen van mensenrechten. 

2)                                                                        
Op een november 2005 U ging naar Schiphol om de Russische president Vladimir Poetin te ontvangen en hem tevens op het matje te roepen voor de schendingen van mensenrechten in zijn land.

3)                                                                        
Op 8 mei 2004 werd in Middelburg in uw aanwezigheid de Four Freedom Awards prijs uitgereikt aan Nana Anan door het Franklin- en Eleanor Roseveld Instituut. 
Deze prijs is in het licht van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

4)                                                                        
Op 12 november 2004 was u onverwachts aanwezig bij de jongeren in Amsterdam. Toen wees u erop (Artikel 1 van de Grondwed) dat iedereen in Nederland gelijkwaardig is en dat de vrijheid van meningsuiting een grondrecht is en een groot goed in uw ogen. Ook zei u dat mensen moeten oppassen elkaar niet te kwetsten. Voorts U zelf verklaard dat U de Koningin van iedereen bent en niet alleen van autochtonen. En zo kan ik doorgaan.

5)                                                                       
Dinsdag 20 september 2005 zei u in Uw troonrede dat U het symbool van onze democratie ben. Ik vraag me af voor wie u het symbool van democratie bent? Dit omdat de Rechten van de Mens binnen het Koninkrijk Der Nederlanden met de voeten worden getreden.

Gezien het bovengenoemde feitencomplex en uw preek over democratie etc.kan ik uw passieve houding ten aanzien van de schendingen van mensenrechten binnen het Koninkrijk Der Nederlanden niet begrijpen. Ik vraag me nogmaals af hoe dit mogelijk is? 

Ik
, slachtoffer van misdaden tegen menselijkheid, gepleegd door de regering van eilandgebied Aruba Status Aparte onder auspiciën van het Koninkrijk Der Nederlanden, wil graag van u weten: 

1)     wat mensenrechten zijn?

2)	wat voor soort justitie er binnen het Koninkrijk Der Nederlanden is?

3)     wat voor soort statuut er binnen het Koninkrijk Der Nederlanden is?
       welke belangen worden hiermee gediend? 

4)     wat van soort Ministerie van Justitie, OM en PG op Aruba opereert?

5)     welke belangen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de 
       Nederlandse Antillen en Aruba dient?

6)     tot wanneer de regering van het Koninkrijk Der Nederlanden 
       oogluikend de flagrante schendingen van mensenrechten zal gedogen? 

Tevens wil ik, u weer op Godswoord wijzen; Rechters moeten bij hun uitspraken altijd rechtvaardig blijven en zich niet laten leiden door het feit of iemand rijk of arm is; zij moeten altijd strikt rechtvaardig zijn. Roddel niet. Doe niets dat het leven van uw naaste in gevaar brengt, want, IK ben de Here. U mag uw broeder niet haten. Vermaan ieder die
zondigt, want als u er niets van zegt, bent u even schuldig als hij. Leviticus 19:15-17 

Ten slotte wijs ik u erop dat het Koninkrijk, eerst binnenhuis orde op zaken moet stellen, -door mensenrechten te eerbiedigen-, alvorens het Koninkrijk Der Nederlanden andere landen kan aanspreken op schendingen van mensenrechten.

Met gevoelens dat U orde op zaken stelt, verblijf ik
Hoogachtend, slachtoffer van misdaden tegen menselijkheid, gepleegd door de regering van eilandgebied Aruba Status Aparte onder auspiciën van het Koninkrijk Der Nederlanden. 

Bijlagen: het geschonden artikelen van het Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, antwoord, kijk wat ik uit de kranten gehaald heb, brieven, mensenrechtenlink, feiten en misdadenlink en meer>>>
Universele verklaring van de rechten van de mens
Préambule.

Overwegende, dat erkenning van de inhaerente waardigheid en van gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslach is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; Overwegende, dat terzijdestelling van en minachtig voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als hoogte ideaal van iedere mens;

Overwegende, dat het van het hoogte belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden, door de supprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking: Overwegende, dat het van hoogst belang is, de ontwikkelingen van vriendschappelijke betrekking tussen de naties te bevorderen;

Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen op nieuw hebben bevestigd, en besloten hebben, sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Natie, zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de VN, overal de eerbied voor en de inachtneming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheid te bevorderen; 

Overwegende, dat het van grootst belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis dat een ieder begrip hebben voor deze rechten en vrijheden; 

Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbinding dat een ieder begrip hebben voor deze rechten te vrijheden; 
Op grond daarvan proclameerde de; ALGEMENE VERGADERING 
DEZE UNIVERSELE VERKLAING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elke orgaan van de gemeenschap, met deze Verklaring voordurend voorogen, er naar zal streven, , door onderwijs en opvoeding de eerbied, voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daad- werkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten, die Lid van de VN zijn, zelf, als onder volkeren van gebieden, 
die onder hun jurisdictie staan;      

Artikel 1. (1) Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. 

Artikel 2.(1) Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring, opgesomd zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. 
(2) Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of Internationale status van het land of het gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk-, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. 

Artikel. 3 Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaar van zijn persoon.

Artikel 4 Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. 
Slavernij of slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5. Niemand zal onderworpen worden aan folteringen noch aan wrede, onmenselijk of onterende behandelen of bestraffing.

Artikel 6. Een ieder heeft waar hij zich ook bevindt, 
het recht als persoon erkend te worden voor de wet. 

Artikel 7. Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen
iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot dergelijke achterstelling. 

Artikel 8. Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechtelijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met het grondrechten, hem toe gekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning. 

Artikel 10. Een ieder heeft in volle gelijkheid recht op een eerlijke en Openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechte- lijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11. (1) Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen word in een openbare rechtzitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
( 2) Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrecht-lijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis en zijn brievenwisseling, noch aan enige aantastingvan zijn eer en goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13. (1) Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. (2) Een ieder heeft het recht, welke land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en daarnaar terug re keren. 

Artikel 19. Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid, zonder inmenging een mening te koesteren en door alle middelen en ongeacht grenzen, inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. 


                                    
Tekstvak: 
                


                                            


               


    


                          					      Brief Diario

                   					      Dit brief uit de krant 
                              
                                     Brief uit de krant DiarioTekstvak: AAN DE WERELD EN HAAR ZONDIGE BEGEERTEN KOMT EEN EINDE; MAAR WIE DOET WAT GOD WIL, 
ZAL EEUWIG BLIJVEN LEVEN. 1 JOHANNES 2:17 WANT HET WOORD VAN GOD IS VOL VAN KRACHTEN 
EN LEVEN. HET IS SCHERPER DAN HET SCHERPSTE ZWAARD; HET DRING IN ËËN KEER DOOR TOT
AAN ONZEDIEPSTE GEDACHTEN EN VERLANGERSEN SNIJD ALLE DELEN LOS;HET LAAT ZIEN WIE 
EN WAT WIJ WERKELIJK ZIJN. GOD WEET ALLES OVER IEDEREEN. ALLES IN EN OM ONS LIGT 
OPEN EN BLOOD VOOR ZIJN OGEN; NIETS KAN VERBORGEN BLIJVEN VOORHEM AAN WIE WIJ 
VERANTWOORDING MOETEN AFLEGGEN VOOR ALLES WAT WIJ HEBBEN GEDAAN. HEBREEËN 4:12,13


Tekstvak: WIE VERKEERD DOET, ZAL NOG MEER VERKEERD DOEN, WIE VUIL IS ZAL NOGVUILER WORDEN, 
MAAR WIE GOED DOET, MOET NOG MEER GOED DOEN EN WIE VOOR GOD AFGEZONDERD IS, MOET 
NOG MEER VOOR GOD AFGEZONDERD WORDEN. OPENBARING 22:11GOD ZEGE KONINGIN BEATRIX 
ZO DAT GERECHTIGHEID KAN ZEGE VIEREN BINNEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN!
non-ice.com free counters
Tekstvak:               In de naam van de Heer des alle Hemelse Legers 
          Koningin Beatrix wat is mensenrechten binnen uw koningkrijk?

 


      Onderwerp:Wat is Mensenrechten en Gerechtigheid?